Obchodní podmínky

Provozovatel on-line obchodu (prodávající):
PRONETmedia, s.r.o., sídlem JUngmannova 233/9, 702 00 Ostrava, IČ 26797542, DIČ CZ26797542
e-mail: ekniha.eu@pnm.cz

Zákazník:
Spotřebitel, přistupující do elektronického obchodu na adrese http://ekniha.eu případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů.

Předmět prodeje:
Prodávající nabízí na stránkách na adrese http://ekniha.eu případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů publikace ve formě elektronických knih. Tyto jsou autorskými díly provozovatele nebo partnerů provozovatele (autoři) a jako takové jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.. Jsou zpřístupňovány spotřebitelům formou stažení díla z webových stránek ve formátu PDF za úplatu. Každá jednotlivá kniha může být upravena pro osobu kupujícího unikátním označením s jeho mailovou adresou případně jménem.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má po úhradě ceny díla právo ke stažení konkrétní rozmnoženiny díla (elektronické knihy), která je individuálně upravena pro jeho osobu.
 2. Na zboží se dle paragrafu 53 odst. 8 c) zákona 40/1964 Sb. Občanský zýkoník ve znění pozdějších předpisů nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od zaslání odkazu ke stažení díla provozovatelem. Odkaz ke stažení díla je zasílán na emailovou adresu zadanou zákazníkem do platebního nástroje PayPal.
 3. Povinností zákazníka je se před odesláním objednávky seznámit s těmito obchodními podmínkami. Odeslání objednávky dává najevo, že jim porozuměl a souhlasí s nimi. Objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu na stránce http://ekniha.eu jsou závazné.
 4. Zákazník má oprávnění k využívání jedné rozmnoženiny díla (pokud nezakoupil zboží vícekrát), každá rozmnoženina smí být uložena maximálně na třech paměťových zařízeních (PC, notebook, iPad, telefon, čtečka atd.) kupujícího k jeho osobnímu užití. Zákazník zodpovídá za to, že kniha nebude dále z jeho zařízení šířena. V případě, kdy umožní šíření rozmnoženiny dále, zavazuje se k úhradě vzniklé škody.
 5. Zákazník zboží nesmí užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu svého nebo třetích osob formou prodeje, pronájmu, zápůjčky, předání nebo sdílení, zejména pak umístění na veřejně přístupná datová úložiště nebo umístění na servery umožňující stahování a sdílení elektronických souborů. Za porušení tohoto pravidla se zavazuje za každý takový případ uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu provozovatele.
 6. Zákazník není oprávněn zakoupenou e-knihu jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat, umisťovat do sítě Internet,  či upravovat, měnit formát, a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu zboží či změně technických prostředků, které chrání e-knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jiné  užití zboží než je užití pro osobní potřebu je zakázáno.
 7. Za porušení bodů 5. a 6. se zavazuje za každý takový jednotlivý případ uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu provozovatele.

Cena zboží a náklady na dodání

 1. Cena zahrnuje platnou sazbu DPH a zahrnuje všechny slevy aktuální v dobu zobrazení klientovi.
 2. Cena zahrnuje užití trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu.
 3. Náklady na dodání, stejně jako transakční poplatky na zakoupení zboží, které si započítává platební nástroj PayPal, hradí prodávající.
 4. Transakční poplatky, které by vznikly v případě vrácení platby (v rámci reklamačního řízení), hradí zákazník.

Osobní údaje zákazníků

 1. Údaje o zákaznících v rozsahu: jméno, příjmení, email a objednané zboží, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Údaje získané od zákazníků jsou užívány provozovatelem výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou informace autorovi o zákaznících, kteří zakoupili konkrétní knihu.

Technické požadavky

 1. Pro řádné stažení díla je potřeba výpočení zařízení, do kterého hodlá zboží stáhnout, s funkčním připojení k síti Internet.
 2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení e-knihy.
 3. K užívání zboží je potřeb vlastnit vhodné čtecí zařízení umožňující zobrazení formátu PDF verze 1.7 (notebook, čtečka elektronických knih, iPad, tablet, smartphone) vybavené doporučeným software – Adobe Reader, PDF-XChange Viewer, Amazon Kindle, Polaris Office. Prodávající nezodpovídá za potíže při zobrazení na zařízeních, které nepodporují výše uvedený formát souboru případně neobsahují doporučený software. Na takové případy se nevztahuje reklamace.

Reklamace

 1. Zákazník má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Lhůta začíná běžet odesláním odkazu ke stažení díla na email zákazníka.
 2. Záruku nelze uplatnit, pokud  byla vada způsobena neodbornou instalací, stažením, zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení, pokud zákazník nepoužil doporučený software nebo zařízení, případně vada vznikla neoprávněným zásahem do díla. Za důvod reklamace se nepovažuje obsah, informace v eknize uvedené a dále pravopisné chyby, překlepy a podobně, pokud nepřesáhnou rozsah více než 3% z celkového obsahu knihy.
 3. V případě uplatnění reklamace v záruce má kupující právo na opravu vady případně předání nové rozmnoženiny díla, umožňují-li to technické podmínky. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 4. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: na e-mailovou adresu prodávajícího: ekniha.eu@pnm.cz nebo poštou na adresu provozovatele uvedenou v záhlaví těchto podmínek. V e-mailu nebo dopise uvede datum zakoupení zboží, email, který byl využit k platbě případně číslo transakce PayPal. Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V Ostravě 20.4.2013
(předchozí verze platná do 19.4.2013)

 

-->